饮酒 柳宗元

时间:2015-01-28 来源:谜语大全|脑筋急转弯 作者:诗句大全 点击:
饮酒 柳宗元,是一首五言排律诗,也是一首饮酒排遣烦恼浇愁的诗作,作者是唐代诗人柳宗元,下面是此诗的原文以及翻译赏析,欢迎大家参考阅读~!
饮酒 柳宗元
【原文】:
饮酒
作者:柳宗元
今夕少愉乐,起坐开清尊。
举觞酹先酒,为我驱忧烦。
须臾心自殊,顿觉天地暄。
连山变幽晦,绿水函晏温。
蔼蔼南郭门,树木一何繁。
清阴可自庇,竟夕闻佳言。
尽醉无复辞,偃卧有芳荪。
彼哉晋楚富,此道未必存。

饮酒注音:
jīn xī shǎo yú lè ,qǐ zuò kāi qīng zūn 。
jǔ shāng lèi xiān jiǔ ,wéi wǒ qū yōu fán 。
xū yú xīn zì shū ,dùn jiào tiān dì xuān 。
lián shān biàn yōu huì ,lǜ shuǐ hán yàn wēn 。
ǎi ǎi nán guō mén ,shù mù yī hé fán 。
qīng yīn kě zì bì ,jìng xī wén jiā yán 。
jìn zuì wú fù cí ,yǎn wò yǒu fāng sūn 。
bǐ zāi jìn chǔ fù ,cǐ dào wèi bì cún 。

饮酒翻译:
早晨起来深感缺少乐趣,离座而起打开清酒一樽。
先举杯祭酹造酒的祖师,是他留下美酒给我驱逐忧愁和烦闷。
一会儿感觉便大不一样,顿觉得天地之间热闹非凡。
连绵的高山改变了原来的幽晦,碧绿的流水把温暖的气息包含。
南门城外的一片郁郁葱葱,高大的树木叶茂枝繁。
清凉的树荫可以庇护自己,整天都可以在树下乘凉谈天。
即使喝醉也不要推辞,美好的芳草可以供我们躺卧。
即使是那些富比晋楚的人,恐怕也未必知道饮酒的快乐?

饮酒字词解释:
(1)酹(lèi):以酒洒地,表示祭奠或立誓。先酒:指第一个发明酿酒的人。相传杜康是我国酿酒的创始人。
(2)须臾(yú):一会儿。殊:不一样。
(3)喧:热闹。
(4)幽晦:昏暗不明。
(5)函:包含。晏温:晴天的暖气。
(6)蔼蔼:茂盛的样子。陶渊明《和主簿》有蔼蔼堂前林诗句。南郭门:指永州外城的南门。郭,外城。
(7)何:多么。一,助词,用以加强语气。
(8)清阴:指草木。
(9)竟夕:整夜。
(10)偃卧:仰卧。芳荪:指草地。
(11)晋楚富:《孟子公孙丑下》说晋楚之富,不可及也。这里指财雄一方的富豪。
(12)此道:指饮酒之乐。

饮酒背景:
唐代经济繁荣,文化发达,诗酒关系有如血肉关系密不可分。柳宗元虽然比不上盛唐诗仙兼酒仙李白的浪漫,也不同于晚唐李商隐身世醉时多的悲伤,自有自己喝酒的情态与心态。

饮酒赏析:
全诗共16句,开头四句为第一层:今旦少愉乐,起坐开清樽。举觞酹先酒,为我驱忧烦。清早起来就喝酒,原因是感到缺乏生活乐趣。相传杜康是我国酒的创始人。据郭沫若的《中国史稿》:杜康即少康,夏王相的儿子。当年夏王相被一部落领袖杀害,少康逃到今河南虞城县依附有虞氏,当了疱正,是个专管皇帝吃饭的职司。杜康为了迎合皇上,力求酿出好酒,亲自筛选精粮,采制神曲,调配奇方,酿出的酒果然味美可口。皇帝饮后神振食增,龙颜大悦,就封杜康为酒仙。故柳宗元先举杯祭酹造酒的祖师杜康,是他用勤劳与智慧造出美酒,给人们驱逐忧愁和烦恼。须臾心自殊,顿觉天地喧。酒入口,加快了血液循环,浑身感到一股暖流上涌,心情发生变化,天地之间也变得温暖起来。接着,一一叙说饮酒后的感受:连山变幽晦,绿水函晏温。幽晦,《楚辞九歌山鬼》说:山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。晏温,指天气晴暖。心感温暖,连自然界的景物也变得温暖,连绵的高山也改变了原来的幽晦,碧绿的水流含着温暖的气息。这是诗人从感官的角度来写的,随着时间的推移,夏天的太阳升起来了,天气自然变得暖和起来。蔼蔼南郭门,树木一何繁。清明可自庇,竟夕闻佳言。开篇点明时间,现在点明饮酒的地点──南郭门。南郭门指永州城南,南门城边,树木繁茂,清凉的树荫可以遮挡烈日,庇护自己,整天都可以在树下乘凉谈天。这四句描写了诗人在永州的闲适生活,既无衙门的公务缠身,又无日出而作的劳累,似乎是无拘无束,自由自在。也有注家认为:清明指草木,此句点化《左传文公七年》葛犹能庇其本根句意,无知的草木都懂得好好保护自己。意思是说自己还不如草木,连保护自己都不懂得。下句说:这些树木整夜好像在向自己诉说什么,现在才明白,原来它们要说的正是这种有启发性的话。可做为一家之言。尽醉无复辞,偃卧有芳荪。谢灵运《道路忆山中诗》:追寻栖息时,偃卧任纵诞。与朋友们尽情畅饮,哪怕喝醉也不要推辞,芳草萋萋,可以供我们躺卧。这是第二层的小结,饮酒的快乐尽在偃卧之中,按理全诗可以到此结束了。然而,彼哉晋楚富,此道未必存。《孟子公孙丑》:曾子曰:晋楚之富,不可及也。彼以其富,我以吾仁;彼以其爵,我以吾义。吾何慊乎哉!后两句谓饮酒之乐也。即使是那些富比晋楚的人,恐怕也未必知道饮酒的快乐吧?后两句为第三层,进一步说明饮酒的快乐,使诗意得到升华。

  研究者认为,柳诗受陶渊明影响较深,柳宗元确有部分作品拟学陶渊明,大都作于贬永州之后宗元学陶诗作实蓄忧愤于闲适恬谈之中。(王国安《柳宗元诗笺释》)曾吉甫认为《饮酒》诗绝似渊明。陶渊明曾任彭泽县令,因对当时现实不满,四十一岁即弃官归隐,躬耕垄亩。他以《饮酒》为题写诗20首,在序中说:既醉之后,辄题数句自娱,纸墨遂多,辞无诠次。诗主要写自己的生活遭遇,人生坎坷。其五:结庐在人间,而无车马喧。向君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。全诗与饮酒无关,写的是归隐后悠闲恬静的心情。他的盥濯息檐下,斗酒散襟颜(《庚戍岁九月中于西田获早稻》),过门更相呼,有酒斟酌之(《移居》),反映诗人过的是自食其力的生活。而子云性嗜酒,家贫无由得。时赖好事人,载醪祛所惑。(《饮酒》)反映的是生活贫困,无酒可饮,只好接受别人的恩赐。陶是看破红尘,种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归。隐居山村,做一名普通农民来与当时的黑暗社会抗挣。柳宗元却不同,少年得志,志向远大,在朝廷超取显美,成为王叔文革新集团的骨干。永贞革新失败后,被贬谪到南蛮之地永州,这对他是残酷打击。柳是不得已离开朝廷,政治理想并未放弃。在永州任司马,虽为闲职,官禄照领,不必象陶渊明那样亲自耕种,以求温饱。酒完全可以购买,与朋友饮酒是常事。他的郊游是追求闲适,他的饮酒是自我陶醉,其目的是转移视线,以求适应环境,安宁心情。然而,遭贬的打击,沉重的心理负担,无言的痛苦谁能领会?诗的开头就提到情绪低落,但整个基调并不衰飒,与一般的反映闲适的饮酒诗也不同。它写出了诗人在特定环境中似醉非醉的特有状态,以及他蔑视世俗的鲜明个性,不失为自画像中的一幅佳作。(胡士明《柳宗元诗文选注》)由此可见,柳宗元的《饮酒》等诗,受陶渊明、谢灵运的影响是客观存在的,却自有不同的个性与意蕴。

柳宗元文学作品
柳宗元一生留下600多篇诗文作品,文的成就大于诗。其骈文有近百篇,古文大致为六类。

(一)论说:包括哲学、政论等文及以议论为主的杂文。笔锋犀利,论证精确。《天说》为哲学论文代表作。(《封建论》、《断刑论》为长篇和中篇政论代表作。《晋文公问守原议》、《桐叶封弟辩》、《伊尹五就桀赞》等为短篇政论代表。)其哲学思想中具有朴素的唯物论成分。其政治思想主要表现为重势的进步社会历史观和儒家的民本思想。但也受佛教影响,尤是政治失意时,往往向佛教寻找精神上的解脱。

(二)寓言:继承并发展了《庄子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《列子》、《战国策》传统,多用来讽刺、抨击当时社会的丑恶现象。推陈出新,造意奇特,善用各种动物拟人化的艺术形象寄寓哲理或表达政见。(代表作有《三戒》(《临江之麋》、《黔之驴》、《永某氏之鼠》)、《传》、《罴说》等篇。)嬉笑怒骂,因物肖形,表现了高度的幽默讽刺艺术。

(三)传记:继承了《史记》、《汉书》传统,又有所创新,(代表作有《段太尉逸事状》、《梓人传》、《河间传》、《捕蛇者说》等),有些作品在真人真事基础上有夸张虚构,似寓言又似小说(如《宋清传》、《种树郭橐驼传》)。

(四)山水游记:最为脍炙人口,均写于被贬后,以永州之作更胜。(典范之作为《始得西山宴游记》、《钴潭记》、《钴潭西小丘记》、《至小丘西小石潭记》、《袁家渴记》、《石渠记》、《石涧记》、《小石城山记》)作品中既有借美好景物寄寓自己的遭遇和怨愤;也有作者幽静心境的描写,表现在极度苦闷中转而追求精神的寄托。至于直接刻画山水景色,则或峭拔峻洁,或清邃奇丽,以精巧的语言再现自然美。

(五)诗词骚赋:独具特色(代表作《惩咎赋》、《闵生赋》、《梦归赋》、《囚山赋》等,均用《离骚》、《九章》体式。或直抒胸臆,或借古自伤,或寓言寄讽,幽思苦语,深得屈骚精髓。《天对》、《晋问》两巨篇,则为另一种类型,形式仿照《天问》、《七发》,造语奇特深奥。此外,柳集中也有不少有关佛教的碑、铭、记、序、诗歌等作品,对禅宗、天台宗、律宗等学说有所涉及。)柳诗现存140多首,均为贬谪后所作。前人把他与王维、孟浩然、韦应物并称王孟韦柳。其部分五古思想内容近于陶渊明诗,语言朴素自然,风格淡雅而意味深长。另外一些五古则受谢灵运影响,造语精妙,间杂玄理,连制题也学谢诗。但柳诗能于清丽中蕴藏幽怨,同中有异。柳诗还有以慷慨悲健见长的律诗。(如《登柳州城楼寄漳汀封连四州》为唐代七律名篇,《江雪》《渔翁》《溪居》在唐人绝句中也是不可多得之作)。

(六)作品集:刘禹锡始编柳集《河东先生集》。宋代注本较多,韩醇《诂训柳先生文集》为现存柳集最早本子。明蒋之翘辑注有《柳河东集》。事迹见韩愈《柳子厚墓志铭》、新、旧《唐书》本传、文安礼《柳先生年谱》。

柳宗元个人资料
柳宗元(公元773年公元819年),字子厚,汉族,河东(现在山西运城永济一带)人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家世称柳河东 河东先生,因官终柳州刺史,又称柳柳州。柳宗元与韩愈并称为韩柳,与刘禹锡并称刘柳,与王维、孟浩然、韦应物并称王孟韦柳。

柳宗元一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。骈文有近百篇,散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣。游记写景状物,多所寄托,有《河东先生集》,代表作有《溪居》、《江雪》、《渔翁》

饮酒 柳宗元就为您介绍到这里,希望它对您有帮助,如果您喜欢这篇文章,不妨分享给您的好友吧,更多你想要的诗句、古诗词,这里诗句大全都有!
,精彩内容每天推送!

饮酒 柳宗元来自于网络,由谜语网(脑筋急转弯)整理编排并为广大网友提阅读,如有您有其他需求及疑问请咨询网站客服人员